Strona główna » Faktoring » Faktoring od A do Z, czyli wszystkie najważniejsze informacje o usługach faktoringowych

Faktoring od A do Z, czyli wszystkie najważniejsze informacje o usługach faktoringowych

sty 26, 2023 | Aktualności, Faktoring

Dynamiczna sytuacja gospodarcza, szalejąca inflacja i wzrastające stopy procentowe wprawiają przedsiębiorców w niepokój. Usługi finansowe w takim czasie są wyjątkowo istotne. Przez ostatnie lata rosnące zapotrzebowanie na finansowanie sprawiło, że faktoring stał się jedną z najbardziej pożądanych opcji finansowania dla przedsiębiorstw. Czym jest faktoring i kto może z niego skorzystać? Jak uzyskać finansowanie faktur? Jaki jest jego koszt oraz jakie wynikają korzyści? Przeczytaj wpis i poznaj odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania.

Co to jest faktoring?

Faktoring poprzez finansowanie faktur z długim terminem płatności umożliwia przedsiębiorcy uzyskanie niezbędnych funduszy zaraz po dokonaniu sprzedaży lub wykonaniu usługi. Rozwiązanie to zapobiega powstawaniu zatorów finansowych. Jednocześnie pozwala klientowi firmy faktoringowej uzyskać szybszy dostęp do pieniędzy i wykorzystać je w celu sfinansowania bieżących kosztów lub inwestycji.

Na czym polega faktoring?

Faktoring oznacza w praktyce, że już w dzień po wystawieniu faktury i przekazaniu informacji do BREWE Faktoring, otrzymają Państwo zaliczkę na poczet finansowanych należności (nawet 90% wartości faktury). Pozostała część wypłacana jest po dokonaniu zapłaty przez odbiorcę na konto Faktora (BREWE Faktoring).

Strony faktoringu: faktor i faktorant

Kim jest faktor?

Faktor to strona umowy faktoringu, która zapewnia finansowanie klientowi, czyli faktorantowi.

Kto to jest faktorant?

Faktorant, to przedsiębiorca wystawiający faktury oraz przekazujący swoje faktury faktorowi (firmie świadczącej usługi faktoringu) w celu uzyskania sfinansowania.  

Uczestnicy faktoringu

Chociaż umowa faktoringu zawierana jest pomiędzy dwoma podmiotami (faktorem i faktorantem) dotyczy trzech podmiotów. Są nimi: faktor, faktorant i kontrahent.

Faktorant, przedsiębiorca, przekazuje do realizacji firmy faktoringowej faktury wystawione swoim kontrahentom.

Faktor, firma faktoringowa już w dzień po wystawieniu faktury przez faktoranta i przyjęciu ww. informacji, przekazuje zaliczkę na poczet finansowanych należności. Pozostała część wypłacana jest po dokonaniu zapłaty przez odbiorcę na rachunek Faktora.

Kontrahent, podmiot zobowiązany do uregulowania kwoty faktury z tytułu zakupionych towarów lub usług.

Rodzaje faktoringu

Istnieje wiele rodzajów faktoringu firm, z których każdy ma inny cel i możliwości. Wybór odpowiedniej formy finansowania zależy od aktualnych potrzeb Twojej firmy.

Faktoring z regresem

Dzięki zastosowaniu faktoringu z regresem ryzyko niewypłacalności kontrahenta pozostaje po stronie faktoranta. Faktor finansuje faktury faktorantowi, ale w przypadku, gdy kontrahent (dłużnik faktoringowy) nie dokonuje płatności za fakturę – odpowiedzialność za niezapłaconą fakturę spada na faktoranta. Należy spodziewać się, że faktor zwróci się do przedsiębiorcy z żądaniem uregulowania należności. 

Faktoring z regresem jest dobrym rozwiązaniem dla firm, które dobrze znają sytuację swoich kontrahentów i co bardzo ważne, mogą sobie pozwolić na podjęcie pewnego ryzyka. 

Faktoring bez regresu

W tym rodzaju faktoringu faktor przejmując prawa do wierzytelności bierze na siebie ewentualne ryzyko niewypłacalności kontrahenta. Bezpieczeństwo zapewnia faktorowi dokonanie ubezpieczenia należności lub wykorzystanie istniejącej polisy ubezpieczenia zawartej przez faktoranta z ubezpieczycielem.

Faktoring bez regresu polecany jest przedsiębiorstwom, zawierającym częste transakcje z nowymi, nieznanymi kontrahentami.

Faktoring odwrotny

To usługa faktoringu polegająca na natychmiastowym finansowaniu faktur wystawionych po stronie sprzedawcy oraz po stronie kupującego towary i usługi. Faktorant wskazuje faktorowi podmioty będące np. dostawcami usług dla niego. W konsekwencji otrzymają oni od faktora należne środki finansowe w momencie, gdy przedsiębiorca przedstawi mu fakturę za dostarczoną usługę.

Następnie faktorant spłaca kwotę wykupu faktury wraz z odsetkami w określonym w umowie terminie faktorowi. Dzięki temu przedsiębiorca może zamówić większą ilość produktów lub usług, potrzebnych mu do prawidłowego funkcjonowania firmy, nie płacąc za nie od razu.

Faktoring mieszany

Ten rodzaj faktoringu charakteryzuje się tym, że zarówno faktor jak i faktorant dzielą się ryzykiem niewypłacalności kontrahenta. Oznacza to, że faktor przejmuje ryzyko do określonej kwoty, a po jej przekroczeniu zostaje ono przeniesione na faktoranta. 

Limit, do którego faktora i faktoranta obowiązują zasady faktoringu pełnego zostaje określony z góry. Po jego przekroczeniu zaczynają obowiązywać zapisy charakterystyczne dla faktoringu niepełnego.

Faktoring jawny (otwarty, notyfikowany)

Kontrahent jest informowany o przeniesieniu wierzytelności z faktoranta na faktora niezwłocznie po podpisaniu umowy faktoringowej. Firma faktoringowa zawiadamia dłużnika o cesji, potwierdza jego zgodę na transakcję oraz termin płatności faktury. Konieczne jest tutaj poinformowanie dłużnika o zmianie wierzyciela i o tym, że zapłata nastąpić już na wskazane na zawiadomieniu konto bankowe faktora.

Faktoring cichy (tajny, nienotyfikowany)

Skąd taka nazwa? Faktoring tajny, bo dłużnik nie zostaje powiadomiony o zawarciu umowy faktoringu. Spłata następuje do klienta faktora. Z perspektywy kontrahenta nic się więc nie zmienia. Faktorant po otrzymaniu zapłaty, przesyła pieniądze dla danej firmy faktoringu.

Ta forma faktoringu ma zastosowanie tylko w przypadku faktoringu z regresem, czyli tam, gdzie firma faktoringowa nie przejmuje ryzyka wypłacalności dłużnika. 

Przy braku zawiadomienia o cesji wierzytelności faktor nie ma prawa dochodzić zapłaty od dłużnika. Powodem, dla którego firma decyduje się na wybór cichego faktoringu, jest najczęściej obawa, że sprzedaż faktury mogłaby zaszkodzić dobrym relacjom z kontrahentami lub zasugerować im, że firma znajduje się w trudnym położeniu.

Faktoring półotwarty (półjawny)

W przypadku faktoringu półotwartego kontrahent z początku nawet nie wie o zawartej cesji wierzytelności. I może się zdarzyć, że wcale się o tym nie dowie. Sprawa staje się jawna/otwarta tylko w momencie, gdy w konsekwencji spóźnienia się z płatnością otrzyma wezwanie do zapłaty zobowiązania na rachunek faktora, który jest teraz nowym wierzycielem. 

Faktoring krajowy

W przypadku usługi faktoringu krajowego pozwala on sfinansować fakturę wystawioną krajowemu kontrahentowi. Ten rodzaj usługi faktoringowej jest przeznaczony dla przedsiębiorstw zarejestrowanych i prowadzące działalność na terenie Polski. 

Faktoring międzynarodowy

Ten rodzaj faktoringu przygotowany jest dla firm, które prowadzą interesy z podmiotami zagranicznymi.

Czym zajmuje się firma faktoringowa?

Firma faktoringowa oprócz sprzedaży usługi polegającej na finansowaniu faktur z odroczonym terminem płatności, dba również o weryfikowanie kontrahentów, pilnuje terminów spłaty należności i mobilizuje ich do terminowej zapłaty.

Dzięki faktoringowi firma uzyska spokój oraz zabezpieczenie. Brewe Finansowanie będzie skrupulatnie monitorować wszelkie płatności Twoich odbiorców faktur oraz pomoże w windykacji, jeżeli będzie to konieczne.

Jak skorzystać z usług firm faktoringowych?

Firma przekazuje faktury faktorowi wystawione kontrahentom w związku z wykonaną usługą lub sprzedanym produktem. Faktor – w ramach usługi faktoringu – wypłaca firmie ustaloną część (do 90%) kwoty widocznej na fakturze. Sam dochodzi spłaty całości faktury od odbiorcy faktoranta.

Zalety faktoringu

Podstawowymi zaletami faktoringu jest bezpieczeństwo transakcji i pewność zachowania płynności finansowej, które mają ogromne znaczenie. Wiele firm oczekując na płatności od kontrahentów, zmaga się z zatorami płatniczymi.

Dzięki usłudze faktoringu uzyskujemy natychmiastowe finansowanie, które spełnia potrzeby firmy i zapewnia przedsiębiorcom dostęp do gotówki, bez zbędnych przestojów. W tej sytuacji firma może się skupić na aktualnej działalności i planowaniu przyszłych inwestycji, bez obawy o brak środków na bieżące wydatki. 

Firma korzystająca z formy finansowania jaką jest faktoring poza korzyścią finansową otrzymuje szereg innych niezwykle przydatnych usług takich jak:

  • pełne wsparcie specjalistów od spraw finansowych,
  • kontrola terminowości rozliczeń z kontrahentami,
  • profesjonalne nadzorowanie płatności,
  • usprawnienie procesu windykacji należności,
  • doradztwo w zakresie optymalizacji procesów związanych z finansami,
  • ułatwienia w pozyskiwaniu nowych kontrahentów.

Faktoring a prawo

Według obowiązującego w Polsce prawa faktoring nie jest określany jako czynność bankowa, zatem do prowadzenia takich działań nie jest wymagane zezwolenie prezesa NBP. Faktorzy nie muszą uzyskiwać zezwoleń ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. Stwarza to dobre warunki do rozwoju tej dziedziny, z której chętnie korzystają polscy przedsiębiorcy.

Wszystkie firmy faktoringowe jako instytucje finansowe muszą stosować i przestrzegać przepisów dotyczących tego typu przedsiębiorstw. Są na nie nakładane prawa i obowiązki. Umowy faktoringowe zaliczane są do tzw. umów nienazwanych. Umowy zawierane są zazwyczaj na dłuższy czas. Wraz z podpisaniem umowy nawiązuje się współpracę, która obejmuje wiele transakcji. 

Umowy faktoringowe w odróżnieniu od umów przekazu wierzytelności, zawierają dodatkowe elementy, dotyczące monitoringu wierzytelności, kontroli wypłacalności kontrahentów. Umowy tego typu zawierane są wyłącznie między faktorem a przedsiębiorcą prowadzącym działalność polegającą na obrocie towarami i usługami.

Koszty faktoringu

Prowizja faktoringowa

Prowizja jest opłatą dla faktora wyliczoną jako procentowa wartość od kwoty brutto na fakturze objętej faktoringiem. Wynosi standardowo od 2% do 3,5% w skali miesiąca. Stawka uzależniona jest głównie od limitu faktoringowego, liczby faktur i kontrahentów oraz wiarygodności kredytowej faktoranta i jego dłużników. 

Prowizja przygotowawcza

Za wykonanie analizy wiarygodności kredytowej faktoranta i jego kontrahentów oraz przygotowanie umowy faktoringowej faktor pobiera początkową opłatę tzw. prowizję przygotowawczą. Standardowa stawka jest w zakresie od 1% do 3,5% wartości limitu faktoringowego przyznanego faktorantowi. 

Jakie firmy mogą skorzystać z faktoringu?

Z faktoringu korzystają firmy wszystkich branż, zarówno z długoletnią historią jak i te rozpoczynające działalność. Faktorantami są zarówno MŚP, jak i właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych, duże firmy i wszelkiego rodzaju spółki.

Początek współpracy z firmą faktoringową

Zaletą podjęcia współpracy z firmą faktoringową jest to, że jest ona zbyt czasochłonna i nie wymaga zbyt wielu formalności. Usługa faktoringu, jest stosunkowo łatwym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw potrzebujących pomocy w uzyskaniu płynności finansowej firmy.

Po wyborze firmy faktoringu przedsiębiorca na wstępie musi przygotować się do przejścia przez procedurę podobną do tej, z którą mamy do czynienia przy wnioskowaniu o kredyt.  Przy udziale konsultanta lub samodzielnie należy wypełnić wniosek, w którym na pewno poproszeni zostaniemy o dane firmy i informacje o jej sytuacji majątkowej, wyciągi bankowe i dokumenty finansowe.

Wypełniony wniosek trafia do analizy, gdzie przed podpisaniem umowy faktoringowej firma faktoringowa ma możliwość bardzo wnikliwie sprawdzić sytuację finansową firmy. Decyzja podejmowana jest w ciągu 1 dnia. Po pozytywnej weryfikacji przedsiębiorstwo podpisuje umowę, która daje już dostęp do przyznanego limitu finansowania faktur.

W Brewe Faktoring wykwalifikowany doradca pomoże Ci dobrać odpowiedni rodzaj usługi faktoringowej adekwatny do Twoich oczekiwań. Wypełnij formularz kontaktowy i poznaj możliwości finansowania dopasowane dla Twojej firmy. Nasi eksperci pomogą Ci dobrać korzystną ofertę uwzględniającą potrzeby Twojej działalności.

Poprzez usługę faktoringu przedsiębiorstwo w szybki i prosty sposób pozyskuje bieżące finansowania, zapewniający optymalizację łańcucha dostaw. Dobór dobrego rozwiązania w ramach usług faktoringu oraz podpisanie umowy faktoringowej może być przyczyną zwiększenia efektywności Twojego biznesu i uzyskania nawet kilkuset procentowych oszczędności. Wybieraj pośród naszych ofert finansowych. U nas nie ma ograniczeń branżowych.

Brewe Faktoring to firma faktoringowa finansująca i wspierająca działalność gospodarczą od kilkunastu lat. Doświadczenie w zakresie faktoringu i szeroko rozumianego finansowania pozwala nam na dostarczanie naszym Klientom kompleksowej oferty dostosowanej do dynamicznie zmieniającego się rynku.

Poznaj naszą ofertę programów faktoringowych

To szeroki wachlarz usług dla Twojego biznesu. Każdy z nich dopasujemy do Twojej aktualnej sytuacji.

Porozmawiaj ze specjalistą