Regulamin

Celem regulaminu jest określenie zasad korzystania przez Faktorantów z Serwisu internetowego znajdującego się pod adresem https://app.kalypso.pl/brewe, którego właścicielem jest BREWE PLF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 44, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000252323, NIP: 5213380578, numer REGON: 140469524, o kapitale zakładowym wynoszącym 1550000,00 zł, zwana dalej Faktorem.

§ 1. DEFINICJE

W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie pojęcia tutaj zastosowane mają znaczenia nadane im w treści zawartych Umów faktoringu oraz stanowiących ich integralną część Ogólnych warunków umowy.

 1. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem: https://app.kalypso.pl/brewe;
 2. Regulamin – niniejszy dokument Regulaminu świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu przez Faktora;
 3. Usługodawca – poprzez usługodawcę w zakresie usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu rozumie się Faktora;
 4. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) co oznacza, że wykonanie usługi jest świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 35) ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 5. Umowa faktoringu – zawarta pomiędzy Faktorem a Faktorantem umowa faktoringu z regresem lub umowa faktoringu dłużnego;
 6. Ogólne warunki umowy lub OWU – odpowiednio Ogólne warunki umowy faktoringu z regresem lub Ogólne warunki faktoringu dłużnego;
 7. Konto – Usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę w ramach Serwisu polegająca na udostępnieniu wskazanym przez Faktoranta Użytkownikom przypisanego do Faktoranta zbioru zasobów, pozwalających na korzystanie przez Użytkownika z pozostałych Usług elektronicznych, oraz pozwalające na przechowywanie danych adresowych oraz rozliczeniowych Faktoranta, a także do obsługi zawartej z Faktorem Umowy faktoringu, w szczególności przeglądania danych Odbiorców, wysokości udzielonego Limitu oraz jego wykorzystania, składania Wniosków o Finansowanie oraz Wniosków o wykup, przekazywania na rzec Faktora załączników i dokumentów w związku z obsługą składanych wniosków, uzyskiwania informacji o statusie rozpatrzenia danego wniosku, a także otrzymywania oraz podglądu dokumentów księgowych wystawionych przez Faktora na rzecz Faktoranta;
 8. Faktorant – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, będąca przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43(1) Kodeksu cywilnego lub art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada zawartą z Faktorem Umowę faktoringu, związaną bezpośrednio z prowadzoną przez tą osobę działalnością gospodarczą;
 9. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca w imieniu Faktoranta, wskazana przez Faktoranta we Wniosku o dostęp, której Usługodawca przyznał dostęp do Serwisu i Konta danego Faktoranta. Strony dopuszczają założenie konta przez większą ilość Użytkowników;
 10. Nazwa użytkownika – rozumie się przez to adres poczty elektronicznej (mail) podany przy rejestracji przez Użytkownika, wskazany przez Faktoranta w Umowie faktoringu, bądź we Wniosku o dostęp lub wskazany przez Faktora, służący jako identyfikator (login) Użytkownika do logowania się na Konto;
 11. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych i znaków specjalnych: ! ” ? $ % ^ & , służący do autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest przy rejestracji generowany przez Faktora i przesyłany na podany przy rejestracji adres e-mail Użytkownika, a następnie może być zmieniony przez Użytkownika w ramach funkcjonalności Serwisu. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej tajemnicy i nieujawniania go osobom trzecim;
 12. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 13. Strony – Faktor i Faktorant, a także Usługodawca i Użytkownik;
 14. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 15. ADO – administrator danych osobowych, którym jest Faktor na potrzeby przetwarzania danych osobowych w ramach Umów faktoringu i świadczenia Usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu;
 16. Polityka prywatności – dostępny w ramach Serwisu zbiór informacji oraz zasad przetwarzania danych Użytkowników przez Usługodawcę w ramach i w związku z korzystaniem z Serwisu;
 17. Wniosek o dostęp – składany przez Faktoranta w formie pisemnej wniosek o dostęp do Serwisu oraz Konta danego Faktoranta, w którym wskazuje dane Użytkowników umocowanych do samodzielnego reprezentowania Faktoranta w kontaktach z Faktorem za pośrednictwem Serwisu, w tym umocowanych do zaciągania na rzecz i w imieniu Faktoranta zobowiązań oraz składania wiążących oświadczeń woli i wiedzy w imieniu oraz na rzecz Faktoranta.

§ 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga spełniania przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny używany przez Użytkownika wymagań technicznych. Minimalne wymagania techniczne, które muszą być spełnione przez Użytkownika to:
  1. Korzystanie z urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej
  2. Posiadanie dostępu do adresu poczty elektronicznej podanego jako Nazwa użytkownika
  3. Włączona obsługa plików cookies
  4. w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych
 2. Akceptacja Regulaminu jest całkowicie dobrowolna, aczkolwiek konieczna dla korzystania z udostępnionych za pomocą Serwisu Usług elektronicznych.
 3. Kontakt z Usługodawcą odbywa się w Dni robocze w godzinach od 8 do 16, poza piątkami, w które kontakt możliwy jest w godzinach od 8 do 14, za pośrednictwem:
  1. Korespondencji pisemnej kierowanej na adres BREWE PLF BACK OFFICE, Al. Wojciecha Korfantego 169, 40-153 Katowice
  2. Korespondencji mailowej pod adresem: office@breweplf.pl lub na adresy wskazane w Umowie faktoringu.
 4. Użytkownik zobowiązuje się nie dostarczać za pomocą Serwisu treści o charakterze bezprawnym. W przypadku złamania zakazu Usługodawca usunie takie treści z Serwisu, a także może podjąć odpowiednie kroki prawne.
 5. Usługodawca informuje Użytkownika o potencjalnych szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, zgodnie z informacją zawartą w Załączniku do niniejszego Regulaminu.

§ 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH ZA POMOCĄ SERWISU

 1. Za pomocą Serwisu Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika następujące Usługi elektroniczne:
  1. Konto
  2. Odbiorcy
  3. Zgłoszenia
  4. Finansowanie
  5. Rozliczenia
 2. Usługa Konto polega na udostępnieniu w ramach Serwisu na rzecz Użytkownika przypisanego do Faktoranta zbioru zasobów, pozwalających na korzystanie przez Użytkownika z pozostałych Usług elektronicznych: Odbiorcy, Zgłoszenia, Finansowanie i Rozliczenia, oraz pozwalające na przechowywanie danych adresowych oraz rozliczeniowych Faktoranta, a także do obsługi zawartej z Faktorem Umowy faktoringu.
 3. Celem korzystania z Konta konieczne jest uprzednie uzyskanie dostępu nadanego przez Usługodawcę dla danego Użytkownika, poprzez:
  1. wypełnienia przez Faktoranta Wniosku o dostęp, w którym wskazany zostaną dane Użytkownika lub Użytkowników – imię, nazwisko, prawidłowy, aktywny adresu e-mail Użytkownika, oświadczenie o posiadaniu przez Użytkownika umocowania do samodzielnego reprezentowania Faktoranta w kontaktach z Faktorem za pośrednictwem Serwisu, w tym umocowanie do zaciągania na rzecz i w imieniu Faktoranta zobowiązań oraz składania wiążących oświadczeń woli i wiedzy w imieniu oraz na rzecz Faktoranta, a także oświadczenie o zapoznaniu się oraz akceptacji postanowień Regulaminu oraz Polityki prywatności;
  2. zapoznanie się przez Użytkownika z Regulaminem oraz Polityką prywatności oraz oświadczenie o akceptacji ich treści;
  3. wypełnienie wszelkich wymagań przewidzianych Umową lub OWU
 4. Wiadomość e-mail potwierdzająca założenie Konta zawiera jednocześnie pierwsze Hasło do Konta.
 5. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto następuje wraz z otrzymaniem przez Użytkownika wiadomości potwierdzającej założenie Konta na adres e-mail podany przez Użytkownika przy rejestracji.
 6. Przy pierwszym logowaniu do Konta konieczna jest zmiana pierwszego Hasła na utworzone samodzielnie przez Użytkownika. W celu ochrony dostępu do Konta Usługodawca zaleca okresową zmianę Hasła oraz nieudostępnianie Hasła osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane w wyniku udostępnienia hasła osobom trzecim z przyczyn za które Usługodawca nie ponosi winy.
 7. Usługa Odbiorca polega na udostępnieniu przez Usługodawcę Użytkownikowi za pośrednictwem Konta podglądu danych Odbiorców i Dostawców zgłoszonych przez Faktoranta, a także dla Odbiorców: kwoty Limitu, w tym Limitu wykorzystanego przez Faktoranta, jak i Limitu pozostałego do wykorzystania. Za pośrednictwem usługi Odbiorcy Użytkownik nie ma możliwości zgłoszenia Odbiorców lub Dostawców, a także nie ma możliwości zgłoszenia wniosków o zmianę Limitu.
 8. Za pośrednictwem usługi Zgłoszenia Użytkownik ma możliwość, przy pomocy udostępnionego formularza złożyć w imieniu Faktoranta Wniosek o finansowanie.
 9. Celem złożenia Wniosku o finansowanie lub Wniosku o wykup konieczne jest wypełnienie wszystkich pól formularza udostępnionego w Serwisie (w szczególności dane faktury: numer, datę wystawienia, termin płatności, Odbiorcę z listy, kwoty netto, brutto, VAT) oraz załączenie w postaci elektronicznej dokumentów wymaganych zgodnie z Umową faktoringu, OWU lub przez Faktora (w szczególności fakturę objętą danym wnioskiem). Za pośrednictwem udostępnionego w ramach usługi Zgłoszenia formularza Użytkownik może zgłosić Usługodawcy Uwagi do składanego wniosku.
 10. W ramach usługi Zgłoszenia Usługodawca umożliwia zapisanie wersji roboczej wniosku.
 11. W ramach usługi Zgłoszenia Usługodawca udostępnia Użytkownikowi możliwość importu większej ilości faktur, celem złożenia Wniosku o finansowanie lub Wniosku o wykup, z tym zastrzeżeniem, że funkcjonalność importu większej ilości dokumentów wymaga zastosowania uzgodnionej z Usługodawcą struktury pliku oraz zawarcia odrębnego porozumienia z Usługodawcą w formie pisemnej. Szczegóły funkcjonalności, jak i szczegóły struktury pliku Strony uzgadniają w porozumieniu.
 12. Za pośrednictwem usługi Finansowanie Użytkownik ma możliwość podglądu złożonych do weryfikacji Wniosków o Finansowanie, a także statusu ich rozpatrzenia przez Usługodawcę.
 13. Status:
  1. „wersja robocza” oznacza, że wniosek jest zapisany w systemie i nie przekazany do Usługodawcy;
  2. „weryfikacja” oznacza, że złożony wniosek jest sprawdzany przez Usługodawcę zgodnie z warunkami Umowy faktoringu oraz OWU;
  3. „do poprawy” oznacza, że wniosek został przez Usługodawcę odesłany w celu uzupełniania braków formalnych niezbędnych do realizacji Wniosku o finansowania zgodnie z zawartą Umową;
  4. „zaakceptowany” oznacza, że dany Wniosek o finansowanie został rozpatrzony i Usługodawca udzielił Finansowania;
  5. „zapłacona” oznacza, że dana Wierzytelność objęta Finansowaniem została w całości uregulowana;
  6. „otwarta niespłacona – przeterminowana x dni” oznacza, że pomimo upływu terminu płatności dana Wierzytelność objęta Finansowaniem nie została w całości uregulowana.
  7. „zamknięta” oznacza, że Wierzytelność objęta Finansowaniem została spłacona całkowicie i spłacone zostało Wynagrodzenie związane z jej Finansowaniem.
 14. Za pośrednictwem usługi Rozliczenia Użytkownik ma możliwość przeglądania dokumentów księgowych, w tym faktur VAT z tytułu Wynagrodzenia, wystawionych przez Usługodawcę na rzecz Faktoranta.
 15. Usługi o których mowa w § 3 pkt 1 ppkt a do e świadczone są przez Usługodawcę płatnie, na czas nieznaczony, z tym zastrzeżeniem, że rozwiązanie Umowy faktoringu skutkuje niezwłocznym rozwiązaniem wszelkich umów o świadczenie Usług elektronicznych dla Użytkowników przypisanych do danego Faktoranta. Wysokość opłat za korzystanie z Usług wskazana jest w Umowie lub załącznikach do Umowy. Zmiana wysokości opłat odbywa się zgodnie z trybem wskazanym w Umowie lub OWU.
 16. Rezygnacja z Usług elektronicznych przez Użytkownika lub Faktoranta jest możliwa w każdym momencie i bez podania przyczyny, z tym zastrzeżeniem, że Usługodawca udostępnia wszystkie Usługi elektroniczne wskazane w § 3 pkt 1 łącznie z usługą Konto. Możliwa jest rezygnacja wyłącznie ze wszystkich Usług elektronicznych wskazanych w § 3 pkt 1 , a usunięcie Konta może prowadzić do niemożliwości prawidłowej realizacji przez Faktora Umowy faktoringowej na rzecz Faktoranta. Rezygnacja z Konta i pozostałych Usług elektronicznych możliwa jest poprzez kontakt z Usługodawcą. Rezygnacja z Usług elektronicznych zgodnie z niniejszym Regulaminem nie jest równoznaczna z rozwiązaniem lub wypowiedzeniem Umowy faktoringu.
 17. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. podawania w udostępnionych w ramach Serwisu formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Użytkownika;
  2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Użytkownika Usługodawcy w związku ze świadczonymi Usługami elektronicznymi lub w związku z zawarciem Umowy faktoringu, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;
  3. korzystania z Usług elektronicznych i funkcjonalności udostępnianych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Usługodawcy lub Serwisu;
  4. korzystania z Usług elektronicznych i funkcjonalności udostępnianych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
  5. korzystania z Usług elektronicznych i funkcjonalności udostępnianych przez Usługodawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników;
  6. niepodejmowania działań takich jak:
   1. rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej;
   2. podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika, w tym danych innych Użytkowników lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Serwisu;
   3. modyfikowania w sposób nieuprawniony treści udostępnionych za pomocą Serwisu;

  § 4. REKLAMACJE

  1. Usługodawca nie odpowiada za wadliwe działanie Serwisu, spowodowane okolicznościami, ze które nie ponosi winy, w szczególności spowodowane nieprawidłową konfiguracją po stronie Użytkownika.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowej niedostępności Serwisu, spowodowanej koniecznością prowadzenia prac związanych z utrzymaniem Serwisu, w tym jego aktualizacją, jak i związanych z utrzymaniem oraz działaniem serwerów, na których utrzymywany jest Serwis.
  3. Reklamacja związana z funkcjonowaniem Serwisu może zostać złożona przez Użytkownika pisemnie lub mailowo na adres Usługodawcy podany w Regulaminie.
  4. Reklamacje związane z wykonaniem Umowy faktoringu Użytkownik oraz Faktorant winien złożyć zgodnie z trybem wskazanym w OWU.
  5. Reklamacja może zostać złożona przez Użytkownika bez zachowania szczególnej formy, ale celowym byłoby opisanie przez Użytkownika w treści reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie proponowanego sposobu załatwienia reklamacji; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację.
  6. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Równoznaczne z zachowaniem terminu jest nadanie odpowiedzi do Użytkownika za pośrednictwem poczty lub wiadomości elektronicznej w tym terminie.
  7. Jeżeli złożona reklamacja nie będzie zawierała wszelkich informacji, koniecznych dla jej rozpatrzenia, Usługodawca wezwie Użytkownika do uzupełnienia złożonej reklamacji, zakreślając dodatkowy termin 7 dni na podanie brakujących danych.
  8. W przypadku o którym mowy w ust. 7 powyżej termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od dnia otrzymania przez Usługodawcę kompletnych informacji, wyszczególnionych w wezwaniu, o którym mowa w ust. 7. W przypadku nieuzupełniania koniecznych informacji Usługodawca pozostawi reklamację bez rozpoznania, bez konieczności informowania o tym fakcie Użytkownika.
  9. Wezwanie, o którym mowa w ust. 7 może zostać wysłane w formie mailowej, na adres kontaktowy wskazany przez Użytkownika lub Faktoranta, wedle wyboru Usługodawcy, niezależnie od formy w jakiej wpłynęła reklamacja.

  § 5. POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW KONSUMENCKICH

  Wykonując zobowiązanie zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), Usługodawca odstępuje od informowania o pozasądowych sposobach rozstrzygania sporów konsumenckich, ponieważ Usługi elektroniczne świadczone są wyłącznie na rzecz przedsiębiorców.

  § 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.
  2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z Usług elektronicznych lub złożenia Wniosku o finansowanie za pośrednictwem Serwisu.
  3. W ramach Serwisu przetwarzane są dane osobowe Użytkowników podane w ramach świadczenia Usług elektronicznych lub podane we Wniosku o dostęp, w szczególności: imię, nazwisko, adres korespondencyjny czy adres e-mail.
  4. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych, przenoszenia danych, a także, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, do ich usunięcia oraz do cofnięcia udzielonej zgody, a prawa te mogą wykonywać kontaktując się z Usługodawcą mailowo lub pisemnie na adresy wskazane w Regulaminie.
  5. podane dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), b), c) e) i f) i zgodnie z pozostałą treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., RODO), a także na podstawie art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  6. dane osobowe podane przez Użytkowników będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń oraz wygaśnięcia obowiązków publiczno-prawnych Usługodawcy, tj. w terminach wynikających z powszechnie obowiązującego prawa
  7. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie, operatorzy płatności, sądy i urzędy, firmy zapewniające wsparcie IT dla Usługodawcy (w tym usługi hostingowe, usługi przechowywania danych w chmurze), podwykonawcy w zakresie świadczonych usług prawnych i księgowych
  8. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza wskazane powyżej lub inne właściwe przepisy prawa
  9. dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do Państw trzecich, ani nie będą poddawane profilowaniu
  10. Szerzej kwestia ochrony oraz przetwarzania danych osobowych uregulowana jest w ramach Polityki prywatności.

   

  § 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Usługodawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
   1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, bądź wydanie decyzji lub orzeczenia właściwego organu wpływającego na treść niniejszego Regulaminu;
   2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
   3. zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług, do których stosuje się Regulamin, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
  2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst Regulaminu poprzez publikację na stronie Serwisu, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Użytkownik mógł zapoznać się z jej treścią.
  3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Użytkowników posiadających Konto, mają oni prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług elektronicznych w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy faktoringu, jak i na Wnioski o finansowanie lub Wnioski o wykup złożone przez Użytkownika przed zmianą Regulaminu.
  4. Umowy zawierane przez Usługodawcę zawierane są w języku polskim.
  5. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranych umów następuje poprzez udostępnienie informacji o rozpatrzeniu Wniosku o finansowanie lub Wniosku o wykup w Serwisie, jak i zawarte jest w treści Umowy faktoringu oraz OWU.
  6. Usługodawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług elektronicznych. Korzystanie z Usług elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.
  7. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie pod adresem: www.brewefaktoring.pl/regulamin-sys oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Umów faktoringu, OWU, Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

  Polityka prywatności

  §1

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego Rozporządzeniem lub RODO informujemy, że na potrzeby funkcjonowania naszego Serwisu, przetwarzamy Państwa dane osobowe, zgodnie z podaną niżej informacją.

  Polityka Prywatności jest zbiorem reguł, które mają na celu poinformowanie Użytkowników Serwisu o wszelkich aspektach pozyskiwania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, podanych podczas przebywania na stronie Serwisu. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu akceptuje niniejszym poniższe zasady Polityki Prywatności.

  Usługodawca, jako właściciel Serwisu, w trosce o prywatność jego Użytkowników przedsięwzięła odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia i ochrony danych osobowych osób korzystających z Serwisu.

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Faktor, zwanym dalej Administratorem.

  Dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b, c, e, f Rozporządzenia, a także art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  Jakie dane o Tobie zbieramy?

  Dane zbierane podczas rejestracji
  Dla korzystania z Usług elektronicznych konieczna jest rejestracja. Podczas rejestracji zapytamy Cię o Twój adres email, a także imię i nazwisko.

  Dane zbierane podczas składania Wniosku o wykup lub Wniosku o finansowanie
  Zanim będziemy mogli dokonać Finansowania zapytamy Ciebie o firmę, w tym możliwe, że o imię, nazwisko, adres siedziby, NIP, a także o dane drugiej strony transakcji ujawnione na fakturze, w tym firmę, w tym możliwe, że o imię, nazwisko, adres siedziby.

  W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu wykonania Umowy faktoringu, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Faktoranta oraz kontrahenta, a także ewentualnie ujawnionych w treści Umowy podstawowej lub faktury VAT osób uprawnionych do ich wystawienia, jest warunkiem udzielenia Finansowania. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości udzielenia Finansowania.

  Dane zbierane automatycznie

  W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony.

  Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i Serwisu. Powyższe służy – w ramach oceny interesów – zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prawidłowym zaprezentowaniu naszej oferty oraz prawidłowym działaniu Usług elektronicznych oraz Serwisu.

  Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami
  Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, bądź pisemnie przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, adres korespondencyjny, adres siedziby, NIP.

  W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

  Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

  Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

  Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu złożenia Wniosku o finansowanie lub Wniosku o wykup.

  Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu a dane podane przez Ciebie podczas składania wniosków będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Umowy faktoringu.

  Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a Usługodawcą będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie lub reklamację.

  Czas przetwarzania Twoich danych osobowych

  Państwa dane będą przetwarzane na czas realizacja Umowy faktoringu oraz do czasu przedawnienia roszczeń stron związanych z zawartą umową lub świadczeniem usług, w szczególności okres wymagany przepisami o rachunkowości i przepisach podatkowych, okres istnienia ewentualnych uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji.

  Przekazywanie danych osobowych

  Urzędu i instytucje. W przypadku kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Urzędu zgodnie z obowiązującym prawem. Podobnie, w przypadku zwrócenia się do nas o udostępnienie twoich danych osobowych przez inny uprawniony zgodnie z przepisami prawa organ, twoje dane mogą zostać przekazane na potrzeby toczącego się postępowania.

  W przypadku naruszenia Regulaminu naszego Serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

  Usługi hostingowe. W ramach powierzenia przetwarzania danych – na nasze zlecenie zewnętrzny usługodawca wykonuje dla nas usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych. Wszystkie dane, które – w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności – zostały zgromadzone w ramach korzystania z naszej strony internetowej lub w przewidzianych do tego celu formularzach, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności.

  Ten usługodawca ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Usługi przewozowe. W celu wysyłki korespondencji przekazujemy twoje dane adresowe oraz adres e-mail firmie przewozowej lub Poczcie Polskiej S.A..

  Usługi księgowe i prawne. Jeżeli jest to konieczne w związku z realizacją naszych obowiązków prawnych, Państwa dane osobowe mogą być przekazane naszym podwykonawcom świadczącym usługi księgowe oraz usługi prawne, w celu prawidłowego zrealizowania naszych obowiązków lub obrony naszych prawnie uzasadnionych interesów.

  W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

  Możemy kontaktować się tobą drogą mailową, telefonicznie lub pisemnie na wskazane w Umowie faktoringu lub we Wniosku o dostęp adresy mailowe, korespondencyjne lub numery telefonu, w celu wykonania Umowy faktoringu.

  Jakie masz prawa w związku z ochroną Twoich danych osobowych? W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z zastrzeżeniem informacji wskazanych poniżej, przysługuje Panu/Pani:

  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych.

  Administrator zapewnia możliwość przeglądania, poprawiania oraz sprostowania przetwarzanych danych osobowych. Użytkownik w każdej chwili może skorzystać z żądania od Administratora dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich poprawienia, przeniesienia danych osobowych do innego administratora oraz, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, z prawa do ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych osobowych.

  Zmiany danych lub ich aktualizacji można dokonać wyłącznie poprzez kontakt z Administratorem, w szczególności poprzez ponowne wypełnienie Wniosku o dostęp.

  Danych użytych do zawarcia i wykonania Umowy faktoringu, jak i podanych w ramach składania Wniosku o finansowanie lub Wniosku o wykup nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury. Dane te zostaną przez nas usunięte po upływie okresu przedawnienia roszczeń oraz po upływie terminów wskazanych w odpowiednich przepisach prawa regulujących obowiązki przechowywania dokumentacji księgowej.

  Jeżeli chcesz abyśmy usunęli twoje dane, zmienili je, sprostowali, bądź przekazali innemu administratorowi możesz do nas zgłosić na adresy wskazane w Regulaminie.

  Prawo do wniesienia sprzeciwu

  Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności – w ramach analizy i oceny interesów – przetwarzamy dane osobowe, w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych w tym celu – ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

  Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń.

  Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych.

  Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza Państwa prawa i jest niezgodne z niniejszą Polityką prywatności oraz przepisami Rozporządzenia, czy też innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

  Zobowiązujemy się do zachowania tajemnicy związanej z danymi osobowymi oraz do należytego ich przestrzegania. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia.

  Sprzedawca  informuje, że Serwis  stosuje protokół transmisji, zapewniający bezpieczeństwo przesyłania danych w Internecie:  zainstalowany protokół SSL (Secure Socket Layer v3). Informacje przesyłane  z serwera do Użytkowników są  również kodowane.

  §2

  Polityka Cookies

  Zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Usługodawcę.

  1. Definicje
  1. Administrator – oznacza Usługodawcę, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
  2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
  3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
  4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
  5. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

  Pozostałym pojęciom nadano znaczenia zgodnie z treścią wskazaną w Regulaminie.

  1. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
  1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
  2. Administrator wykorzystuje jeden typ plików cookies, tj. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

  III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

  Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

  1. a)      Zapewnienia sesji użytkownika w Serwisie, w szczególności poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
  2. b)      Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
  3. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
  1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
  §3

   Sprawy nieuregulowane w Polityce prywatności

   W sprawach nieuregulowanych Polityką prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

   Zmiany naszej polityki prywatności.

   Zmiana Polityki prywatności odbywa się na zasadach określonych dla zmiany Regulaminu.

   Porozmawiaj ze specjalistą